Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
KOMUNIKAT W SPRAWIE POŚWIADCZANIA OŚWIADCZEŃ ROLNIKÓW O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODASRTWA ROLNEGO DLA POTRZEB UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA DZIAŁKACH SIEDLISKOWYCH
27 / 09 / 2017

Burmistrz Siechnic informuje, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest aktem prawnym, który reglamentuje obrót nieruchomościami rolnymi. Akt ten ustanawia zasadę, że nieruchomości rolne może nabywać wyłącznie rolnik indywidualny. Przepisy ww. ustawy wskazują również, że co do faktu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, dowodem jego prowadzenia jest oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Mając na uwadze fakt, że poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego zostało zamieszczone przez ustawodawcę w określonej ustawie (o kształtowaniu ustroju rolnego),
a dodatkowo ustawodawca sprecyzował w wyżej przywołanych przepisach cel, jakiemu ma służyć składanie tego oświadczenia oraz jego poświadczenie przez organ wykonawczy gminy, należy stwierdzić, że poświadczenie to winno służyć wyłącznie celom określonym w ustawie.

 

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest zaświadczeniem wydawanym przez burmistrza na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym organ udziela poświadczenia wówczas gdy wymaga tego przepis prawa – taka sytuacja ma miejsce w przypadku domagania się poświadczenia na potrzeby nabycia nieruchomości rolnej w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wydawanie poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w innym celu niż związany z nabyciem nieruchomości rolnej, wymaga spełnienia jednej z dwóch przesłanek:

  1. przepis prawa tego wprost wymaga,
  2. gdy osoba składająca wniosek o wydanie poświadczenia ma w jego wydaniu interes prawny (w tej sytuacji osoba ta winna wykazać istnienie tego interesu).

 

Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

 

Zatem w przypadku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, starosta wymagający od strony poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego winien wskazać, jaki przepis prawa stanowi podstawę prawną tego żądania. W przeciwnym razie, uzależniając wydanie pozwolenia na budowę od złożenia tego zaświadczenia organ narusza prawo.

 

Katalog dokumentów, które muszą zostać dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę zawiera art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Jest to katalog zamknięty. Wśród wymienionych w nim dokumentów nie ma „oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego”. Także inne przepisy nie upoważniają organu administracji architektoniczno-budowlanej do żądania od inwestora takiego oświadczenia. Starosta, który jako organ administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu powiatowym, wydaje pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, nie ma zatem prawa żądać go od strony.

 

Podsumowując, Burmistrz Siechnic informuje, że wydawanie poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla potrzeb nabycia gruntów rolnych, zgodnie z ustawą
o kształtowaniu ustroju rolnego, odbywa się bez zmian (na wzorach oświadczeń Agencji Nieruchomości Rolnych – teraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Natomiast wnioski o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, będą rozpatrywane negatywnie, ze względu na brak przepisu prawa, który jednoznacznie stanowiłby podstawę do wydawania takiego poświadczenia na dany cel.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg