Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren „A”
16 / 01 / 2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SIECHNIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „A”, gmina Siechnice – etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/310/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. zmienioną uchwałą nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „A” – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 stycznia do 13 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, w Sali Sesyjnej nr 301 na III piętrze o godz. 1600.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1405) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „A” – etap I, prognozie oddziaływania na środowisko dot. ww planu miejscowego oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu ww. planu miejscowego mogą być składane na piśmie, w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (na adres email: biuro@umsiechnice.pl), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: biuro@umsiechnice.pl), bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Siechnic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2018 r.

 

 

Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg