Gmina Siechnice

Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Komunikat Gminy Siechnice w sprawie Klubu Energetyk Siechnice
23 / 02 / 2018 Aleksandra Chlebosz 2755

Gmina Siechnice informuje, że wbrew informacji Klubu Energetyk Siechnice zamieszczonej 22.02.2018 roku na profilu klubu w serwisie społecznościowym, KS Energetyk Siechnice nie uregulował skutecznie zadłużenia wobec Gminy Siechnice, które wraz z należnymi odsetkami wynosi niemal 30 000 zł.

 

Zadłużenie za lata 2011 i 2012 powstało z tytułu działań KS Energetyk Siechnice (członków organów statutowych), który wydatkując środki z dwóch dotacji przekazanej przez Gminę Siechnice:

-  nie zwrócił do budżetu gminy niewykorzystanych środków – w łącznej kwocie ponad 15 000 zł,

- wykorzystał część dotacji w łącznej kwocie prawie 3 000 zł niezgodnie z przeznaczeniem,

- pobrał dotację w nadmiernej wysokości w kwocie ponad 1 200 zł.

Ponadto brak spłaty zadłużenia przez kilka lat, spowodowało powstanie odsetek w łącznej wysokości prawie 10 000 zł.

 

Burmistrz Siechnic zgodnie z rozmowami z poprzednim Prezesem Panem Piotrem Burysiem (który pełnił tę funkcję do 26.10.2017 r.) oraz deklaracjami złożonymi na spotkaniu z przedstawicielami klubu oraz rodzicami dzieci trenujących w klubie, które odbyły się w październiku 2017 r. nie wykluczał umorzenia tych zaległości, po spełnieniu przez Klub wymogów ustawowych tj. przedstawieniem przez KS Energetyk Siechnice dokumentacji finansowej klubu (uzasadniającej ważny interes podatnika w umorzeniu):

- za lata 2011 i 2012, w których pobrano dotację,

- za lata 2013-2017, aby ocenić czy ewentualna spłata zadłużenia wpłynie negatywnie na kondycję finansową Klubu. 

 

W związku z powyższym Burmistrz Siechnic występował wielokrotnie do zarządu klubu (poprzedniego i obecnego) o przedstawienie tych dokumentów. Pisma z tą prośbą z ostatnich miesięcy datowane są na: 23.10.2017, 20.11.2017 r. i 2.01.2018 r.

 

Niestety jak wynika z ostatniej rozmowy z Panem Prezesem Piotrem Krawczykiem (informacja ze  spotkania z Burmistrzem Siechnic w dniu 9.02.2018 r.), KS Energetyk Siechnice nie posiada dokumentacji finansowej klubu za lata 2011 i 2012.

Klub przedstawił jedynie dokumenty za lata 2014, 2015 i 2016. Przedstawione dokumenty zostały poddane audytowi, z którego wynika, że Klub w latach 2014-2016 nie wykazywał wobec organów skarbowych przychodów ani wydatków z tytułu dotacji z Gminy Siechnice (na łączną kwotę 85 000 zł) przekazywanych przez Gminę corocznie we wskazanych latach. KS Energetyk Siechnice nie odpowiedział też w żaden sposób na pisemne wezwanie do wyjaśnień (pismo datowane na 5.02.2018 r., odebrane osobiście przez Prezesa Pana Piotra Krawczyka od Burmistrza Siechnic w dniu 9.02.2018 r.) i korekty tych sprawozdań z działalności i deklaracji rocznej CIT za lata 2014-2016. Niestety pismo do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi. Wymogi ustawowe nakładają na Burmistrza Siechnic obowiązek zgłoszenia tego faktu do organów ścigania.

 

Dziwić może fakt braku dokumentacji finansowej za lata, za które Klub chciał uzyskać umorzenie, tym bardziej, że według dokumentacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (w latach 2011-2016), funkcje Skarbnika zarządzie  Klubu pełnili obecni działacze KS Energetyk Siechnice:

- Pan Piotr Krawczyk - obecny Prezes KS Energetyk Siechnice,

- Pan Łukasz Kropski – obecny członek Komisji Rewizyjnej KS Energetyk Siechnice.

 

9.02.2018 r. Pan Prezes Piotr Krawczyk został poinformowany przez Burmistrza Siechnic, że ze względu na nieprzedstawienie dokumentów finansowych KS Energetyk Siechnice za lata 2011 i 2012 oraz kilkumiesięczny brak pisemnej deklaracji klubu zwierającego informację kiedy będą przedstawione Gminie przez Klub, Gmina Siechnice była zobowiązana do przekazania sprawy do Urzędu Skarbowego, który na podstawie przekazanej dokumentacji podjął decyzję o rozpoczęciu egzekucji.

 

Wracając jednak do komunikatu KS Energetyk Siechnice z 22.02.2018 r. Gmina Siechnice informuje, że Klub nie uregulował skutecznie zadłużenia ze względu na to, że nie dokonał wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego (który podjął działania egzekucyjne, o czym Klub został poinformowany) lub do Gminy np. poprzez wpłatę środków w banku lub na poczcie.

Potwierdzamy, że w dniu 16.02.2018 r. na konto Gminy Siechnice wpłynęła wpłata środków w znacznej wysokości od osoby prywatnej, pracującej na rzecz KS Energetyk Siechnice (która np. w 2017 r. była zatrudniana przez Klub i wynagradzana m.in. ze środków przekazanych Klubowi przez Gminę w formie dotacji). Zgodnie z Ordynacją podatkową i Ustawą o finansach publicznych wpłata taka nie może być skuteczna, gdyż osoba prywatna nie jest stroną w tym postępowaniu, a przyjęcie przez Gminę tych środków byłoby niezgodne z prawem. Osoba prywatna nie będąca stroną postępowania mogłaby słusznie żądać od Gminy w każdej chwili zwrotu nienależnych Gminie środków.

Gmina dokona więc zwrotu prywatnych środków finansowych osobie, która dokonała wpłaty.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg