Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
04 / 07 / 2016 Mariusz Różnowicz 2053

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  art.  31  ustawy  z  dnia 8  marca  1990  r. o  samorządzie  gminnym (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2016, poz. 446),  art.  22 ust 2  ustawy  z  dnia  23 lipca  2003  r. o ochronie  zabytków i  opiece  nad zabytkami (tekst jednolity:  Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1446;  z  2015  r.  poz.  397, 774),  uchwały  Nr  XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Siechnicach  z 19 listopada 2015  r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

 

     1. Organ udzielający dotacji:  Rada Miejska w Siechnicach.

 

     2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Siechnice na 2016 r.:  40 000,00 zł.

 

     3. Maksymalna wysokość dotacji: do 50% wartości kosztorysowej prac (brutto).

 

     4. Uprawnieni wnioskodawcy.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany zgodnie z wymaganiami, w miejscu i terminie określonych w tym ogłoszeniu.

 

     5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.

Dotację można uzyskać na prace przy zabytkach, wyłącznie tych, które zlokalizowane są na terenie Gminy Siechnice i wpisane są do rejestru zabytków. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

 

     6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.

Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r. poz.1446).

Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2016 r., po terminie zawarcia umowy z Gminą Siechnice. Niemożliwa jest refundacja wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy.

 

     7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.

Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2016 r.

 

     8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.

Wnioski należy sporządzić na wzorze określonym w załączniku nr 1do uchwały nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej w Siechnicach z 19 listopada 2015 r. (będącą załącznikiem nr 1 również do niniejszego ogłoszenia)

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:www.siechnice.gmina.pl

Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się:

1)       dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

2)       decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

3)       pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, o ile wniosek nie dotyczy dotacji na wykonanie projektu budowlanego.

Dotacji udziela Rada Miejska w Siechnicach w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Siechnice na 2016 r.

Informacja o udzieleniu dotacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje zwanymi dalej beneficjentami, Burmistrz Siechnic zawrze umowy o udzieleniu dotacji.

Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia i dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.siechnice.gmina.pl

Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164) albo do stosowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 

Po zakończeniu prac beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu finansowo-rzeczowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie
o udzieleniu dotacji.

Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do ogłoszenia. Formularz sprawozdania udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Siechnice: www.siechnice.gmina.pl

Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez  Burmistrza Siechnic.

Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis. Formularz związany pomoc de minimis  stanowi załącznik nr 4.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzymaniem przekazywania dotacji, wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.

 

       9. Wymagania formalne przy naborze wniosków:

1)       Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu,

2)       Wniosek powinien składać się z obowiązującego  formularza  i  kompletu  wymaganych  załączników,

3)       Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być ponumerowane,

4)       Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić  wymaganą treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem, w języku polskim, w walucie PLN,

5)       Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność  z oryginałem, przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych podmiotu ubiegającego się o dotację,

6)       Formularz i załączniki należy spiąć wg kolejności  stron,  w  sposób  uniemożliwiający dekompletację.

 

      10. Miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach - WSS”,osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12,
55-011 Siechnice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (decyduje data wpływu).

 

      11.Termin naboru wniosków: do dnia 18 lipca 2016 r.

UWAGA!

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Wnioski, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.

Złożenie poprawnego pod względem formalno-prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Gminy Siechnice bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy też nie.

 

Informacji udziela:

Mariusz Różnowicz – Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice, pokój   nr 303, tel. 71 / 786-09-53, mroznowicz@umsiechnice.pl

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg