Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej (WZGW)
06 / 05 / 2019

Pracami wydziału zarządza:
kierownik Jacek Gierczak, tel. 71 786 09 65, pok. 304

 

Do zadań Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej należy:

 

1)   przygotowywanie gminnych programów ochrony środowiska przy uwzględnieniu celów
i priorytetów ekologicznych, rodzaju i harmonogramu działań ekologicznych oraz środków niezbędnych do osiągnięcia celów jak również sporządzanie raportów z wykonania tych programów;

2)   prowadzenie działań administracyjnych w zakresie przekroczeń standardów emisyjnych
z instalacji;

3)   przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz przygotowywanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;

4)   przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu poważnych awarii mogących oddziaływać
na środowisko;

5)   prowadzenie wykazu sporządzonego przez podmiot korzystający ze środowiska, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów;

6)   kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością;

7)   sporządzanie wniosków do stosownych organów o podjęcie działań będących w ich kompetencji
w przypadkach naruszeń przepisów prawa o ochronie środowiska;

8)   realizacja zadań w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest;

9)   przygotowywanie informacji i opinii do programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

10)   przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

11)   przygotowywanie opinii w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

12)   realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

13)   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, jak również współpraca z fundacjami, schroniskami i przytuliskami dla zwierząt, lekarzami medycyny weterynaryjnej i innymi podmiotami, których obszarem działania jest ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizacja padłych zwierząt;

14)   opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;

15)   współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz zarządcami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;

16)   opiniowanie wydzierżawiania obwodów łowieckich;

17)   przygotowywanie opinii w sprawach decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych;

18)   przygotowywanie opinii w sprawach decyzji o rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk górniczych;

19)   rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących istniejących
i ustanawianych pomników przyrody, rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody;

20)   nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych;

21)   nadzór nad gospodarką zadrzewieniową;

22)   prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni
i zadrzewień, utrzymaniem drzewostanu, planowanie nasadzeń nowych i kompensacyjnych;

23)   sporządzanie wniosków do Starosty w sprawie wycinki drzew na działkach gminnych;

24)   rozpatrywanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, przygotowywanie decyzji oraz wydawanie zezwoleń w tych sprawach;

25)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zniszczenia terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

26)   przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt oraz niezwłoczne przekazywanie tych powiadomień wojewodzie;

27)   współpraca z organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami;

28)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach gospodarowania wodami, korzystania
z wód, usług wodnych i ochrony wód;

29)   prowadzenie działań w zakresie lokalnego monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego oraz systemów pomiarowych zużycia wody;

30)   opiniowanie dokumentacji technicznych i innych opracowań w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej;

31)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

32)   prowadzenie działań administracyjnych w zakresie wód wykorzystywanych do kąpieli;

33)   prowadzenie ewidencji gminnych urządzeń wodnych, urządzeń melioracji podstawowych
i szczegółowych, kontrolowanie ich stanu technicznego, tworzenie harmonogramów oraz przygotowywanie i prowadzenie prac utrzymaniowych i remontowych;

34)   współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przed powodzią, zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy;

35)   udział w komisjach związanych z ustalaniem i szacowaniem strat powstałych w mieniu Gminy
lub w gospodarstwach domowych z terenu Gminy wynikających z nagłych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych lub innych zdarzeń losowych;

36)   współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie planowania, przygotowywania
i realizacji inwestycji i remontów;

37)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Wydziału;

38)   wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg