Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
24 / 08 / 2017

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

Kancelaria – parter

 

Osoba odpowiedzialna:  Małgorzata Jędrzejczuk – Masalska,

tel. +48  71 78 60 997

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Siechnice) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły/placówki lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego)
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, dyrektora lub osoby kierującej wykonującej  zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola (wyznaczonej przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego), przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy - osoba prawna)
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu)
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  - możliwość realizacji innych zadań statutowych
  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
 • opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej)
 • pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły podstawowej)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Wrocław innej formy wychowania przedszkolnego

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 

Burmistrz Siechnic wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące


Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. 

W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (DZ.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59)

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg