Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
17 / 07 / 2018

EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY SIECHNICE:

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

Kancelaria – parter

 

Osoba odpowiedzialna:  Małgorzata Jędrzejczuk – Masalska, tel. +48  71 78 60 997

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły/przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Siechnice.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 - ze zm.).

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły/przedszkola lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego)
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, dyrektora lub osoby kierującej wykonującej  zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola (wyznaczonej przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego), przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy - osoba prawna)
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu)
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  - możliwość realizacji innych zadań statutowych
  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
 • opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe - w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej
 • dane niezbędne do wpisania szkoły/przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę/przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 

Burmistrz Siechnic wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę/przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę/przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego  prowadzenia działalności oświatowej
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - jeżeli osoba prowadząca w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące

 

Osoba prowadząca szkołę/przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. 

W tym przypadku osoba prowadząca szkołę/przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

 

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się