Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 80/2017 "Św. Katarzyna - petycje..."
21 / 06 / 2017

Witam serdecznie

Na wstępie chciałabym podziękować mieszkańcom oraz rodzicom dzieci przedszkolnych za złożone podpisy pod petycjami (przyśpieszenie budowy ulicy Kolejowej i jej przyległych oraz zagospodarownie terenu z "siłownią" przy ul. Kolejowej w plac zabaw ...).

Informuję, że petycje zostały złożone 20 kwietnia w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Zwracam się do Szanownego Pana Burmistrza o zajęcie stanowiska w tych dwóch sprawach. 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące budowy dróg i zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie i złożonych w przedmiotowym temacie petycji na wstępie pragnę podziękować za wykazaną troskę o sprawy naszej Gminy i wskazanie dziedzin, które mają istotne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców. Państwa oczekiwania są zbieżne z podejmowanymi działaniami Gminy w przedmiocie zagospodarowania terenów publicznych,           w tym w Świętej Katarzynie. Wskazywany teren będzie już sukcesywnie zagospodarowywany przez kolejne trzy lata. Poniżej przedstawiam plan inwestycyjny zagospodarowania terenu,                 o którym mowa w petycji.

W roku 2016 została opracowana ogólna koncepcja zagospodarowania terenu                      na podstawie której zlokalizowano miejsce na siłownie zewnętrzną. W roku bieżącym zamontowano kładkę na rowie melioracyjnym oraz  zostanie opracowany szczegółowy projekt zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim, jesienią wykonane zostaną prace porządkowe i makroniwelacja terenu, a także udrożnione zostanie przejście od strony folwarku. W kolejnych dwóch latach będą wykonywane przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu kolejne elementy zagospodarowania i małej architektury oraz nasadzenia zieleni niskiej            i wysokiej, o wartości robót równej kwotom przyjętym w uchwałach budżetowych.

Dodatkowo nadmieniam, że Urząd Miejski będzie wspierać inicjatywę mieszkańców polegającą na zgłoszeniu tej lokalizacji do konkursu NIVEA.

Ponadto, Gmina Siechnice biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców każdego roku realizuje wiele inwestycji drogowych mających na celu poprawę warunków technicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

Budżet Gminy na rok 2017 zakłada realizację kilkudziesięciu inwestycji drogowych, w tym na terenie Świętej Katarzyny z wymienionych przez Państwa w petycji ulic do realizacji przewidziano: ul. Kolejową oraz ul. Nową. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Powstańców Śląskich. Roboty budowlane na pierwszym etapie ul. Powstańców Śląskich (od skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Główną) będą wykonywane w roku 2017.

Opracowywana dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie zakłada wykonanie drogi o następującym przekroju: jezdnia o szerokości 5,50m, chodnik o szerokości 2,00m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00m. Ponadto, zostanie zaprojektowane nowe oświetlenie na całym odcinku drogi oraz miejsca postojowe, na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Nowej i Polnej przeznaczone dla rodziców dzieci, uczęszczających do przedszkola. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaprojektowano zarurowanie rowu zlokalizowanego na działce nr 812 aby umożliwić budowę chodnika. Realizacja robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowywanej dokumentacji, planowana jest w dwóch etapach. Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu na odcinku od ul. Gen. H. Dąbrowskiego do granicy działek 768 i 1120/1 planowane jest w roku bieżącym. Drugi etap robót z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych będzie wykonywany w roku 2018 lub w latach następnych w zależności od wysokości zaplanowanych na ten cel środków budżetowych. 

Jednocześnie informuję, że planowana jest także przebudowa terenu zlokalizowanego w okolicy dworca PKP. Została już opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy zakładający budowę węzła multimodalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przyległym do dworca PKP. Wykonanie węzła multimodalnego planowane jest na 2018 r. z końcowym rozliczeniem zadania do 31.03.2019 r.

W ramach zamówienia uzupełniającego dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie” przewidziano opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej ul. Prostej. Ponadto, stan techniczny przedmiotowej ulicy będzie monitorowany w sposób ciągły i w razie konieczności będą prowadzone prace w ramach bieżącego utrzymania mające na celu poprawę jakości drogi.

Stan techniczny pozostałych ulic wymienionych przez Państwa w petycji tj. ul. Orlej i ul. Polnej będzie weryfikowany w trakcie okresowych przeglądów dróg gminnych. W przypadku stwierdzenia, że nawierzchnie ww. ulic wymagają naprawy zostaną podjęte środki mające na celu poprawę stanu technicznego poprzez reprofilację oraz doziarnienie nawierzchni.

Ulica Nowa przewidziana jest do realizacji w roku bieżącym. Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej ulicy. Po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W związku z powyższym Gmina Siechnice w pełni wywiązuje się ze swojego obowiązku jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania dróg gminnych w należytym stanie technicznym, jak również realizuje inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury na terenie gminy. Budżet gminy stanowi źródło finansowania wszelkich zadań własnych w tym tak istotnych jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura, utrzymanie mienia komunalnego w konsekwencji czego nie można przeznaczać nieograniczonych środków na realizację wyłącznie inwestycji związanych z budową, przebudową lub remontem dróg

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg