Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
09 / 12 / 2019

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

         

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506,1571,1696 i 1815) oraz art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,1287,1680,1681,1818 i 2248) zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym realizującym wychowanie przedszkolne lub objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na trasie z miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia do placówki oświatowej i z powrotem, jest zadaniem gminy, wykonywanym poprzez zawarcie umów z innymi podmiotami.

Na terenie Gminy Siechnice szczegółowe zasady:

a)    organizacji bezpłatnego przewozu i opieki zapewnianych dzieciom/uczniom niepełnosprawnym reguluje Zarządzenie Burmistrza Siechnic nr 138/2017 z dn. 01.12.2017r.

b)    zwrotu kosztów przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnym, jeżeli przewóz zapewniają rodzice reguluje art. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych ustaw (Dz.u. poz. 2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r.

 

Zadanie zapewnienie przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych jest realizowane jest w Gminie Siechnice w dwóch formach, poprzez:

 

I.   zapewnienie bezpłatnego, zorganizowanego przewozu  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - warunkiem jego uzyskania jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego  wniosku o przewóz zorganizowany.

Do wniosku należy załączyć:

a)    ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b)    zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub kontynuację przez niego nauki/ wychowania przedszkolnego,
z informacją o terminach i godzinach pracy placówki oraz okresów przerw wynikających
z kalendarza roku szkolnego (ferii, wakacji) i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Wnioski o przewóz zorganizowany należy składać na kolejny rok szkolny w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.

 

II.   zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych transportem prywatnym zapewnianym przez rodziców/opiekunów prawnych -  warunkiem jego uzyskania jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego wniosku o zwrotu kosztów przewozu

Do wniosku należy załączyć:

a)    ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b)    zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub kontynuację przez niego nauki/ wychowania przedszkolnego.

Złożony przez rodzica/opiekuna wniosek jest podstawą do zawarcia z nim przez gminę umowy cywilnoprawnej określającej indywidualne zasady zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego na zajęcia do placówki oświatowej prywatnym samochodem osobowym
na podstawie comiesięcznie przedkładanych rachunków.

 

Wnioski o zwrotu kosztów przewozu należy składać na kolejny rok szkolny kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie najpóźniej do dnia 15 sierpnia każdego roku.

* * *

            Informacje i wyjaśnienia w sprawach bezpłatnego dowozu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych uzyskać można w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach (telefon 71 786 0 999).

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się