Gmina Siechnice

banerek---kamera-na-żywo 2.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltanika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Edukacji (WE)
22 / 03 / 2017

Pracami wydziału zarządza: Kierownik Wioletta Odorczyk, tel. 71 786 09 98, wodorczyk@umsiechnice.pl

Siedziba Wydziału Edukacji znajduje się w budynku zlokalizowanym w Świętej Katarzynie przy ulicy Żernickiej 17.

 

Wydział Edukacji realizuje zadania związane z działalnością placówek oświatowo – wychowawczych, żłobków i innych form wychowania przedszkolnego, wynikające z zadań organu prowadzącego.

 

Do zadań Wydziału należy:
1)    analiza arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, aneksów wraz z przygotowaniem materiałów do ich zatwierdzenia przez Burmistrza na dany rok szkolny;
2)    przygotowywanie decyzji w sprawie nauczania indywidualnego i rewalidacji oraz procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
3)    przygotowywanie informacji z realizacji zadań oświatowych gminy za dany rok szkolny;
4)    przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach w zakresie zadań organu prowadzącego w sprawach oświatowych;
5)    prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Siechnice;
6)    prowadzenie zadań  z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników;
7)    organizacja dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy Siechnice oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza Gminę Siechnice.
8)    obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie organizacji oświaty na terenie Gminy Siechnice;
9)    analiza i weryfikacja danych do naliczenia przyznanej wielkości subwencji oświatowej na podstawie danych z SIO, materiałów nadesłanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Finansów oraz własnych;
10)    analiza i weryfikacja danych do naliczenia dotacji przedszkolnej i podręcznikowej;
11)    prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół;
12)    organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice;
13)    prowadzenie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz sprawozdań;
14)    prowadzenie procedury związanej z otwartymi konkursami ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka/ klubu  dziecięcego,  w tym analiza finansowa,  przygotowanie umów, prowadzenie sprawozdawczości, kontroli wydatkowania zadania, nadzór nad przebiegiem zadania,   
15)    kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i nauki oraz prowadzenie rejestru wypadków szkolnych;
16)    naliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz przyjmowanie rocznych rozliczeń otrzymanych dotacji;
17)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;
18)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg