Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Edukacji (WE)
05 / 09 / 2019

Pracami wydziału zarządza: Kierownik Wioletta Odorczyk, tel. 71 786 09 98

Siedziba Wydziału Edukacji znajduje się w budynku zlokalizowanym w Budynku Dworca Kolejowego w Siechnicach przu ul. Kolejowej 4a.

 

Wydział Edukacji realizuje zadania związane z działalnością placówek oświatowo – wychowawczych, żłobków i innych form wychowania przedszkolnego, wynikające z zadań organu prowadzącego.

 

Do zadań Wydziału należy:
1)    analiza arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, aneksów wraz z przygotowaniem materiałów do ich zatwierdzenia przez Burmistrza na dany rok szkolny;
2)    przygotowywanie decyzji w sprawie nauczania indywidualnego i rewalidacji oraz procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
3)    przygotowywanie informacji z realizacji zadań oświatowych gminy za dany rok szkolny;
4)    przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach w zakresie zadań organu prowadzącego w sprawach oświatowych;
5)    prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Siechnice;
6)    prowadzenie zadań  z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników;
7)    organizacja dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy Siechnice oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza Gminę Siechnice.
8)    obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie organizacji oświaty na terenie Gminy Siechnice;
9)    analiza i weryfikacja danych do naliczenia przyznanej wielkości subwencji oświatowej na podstawie danych z SIO, materiałów nadesłanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Finansów oraz własnych;
10)    analiza i weryfikacja danych do naliczenia dotacji przedszkolnej i podręcznikowej;
11)    prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół;
12)    organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice;
13)    prowadzenie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz sprawozdań;
14)    prowadzenie procedury związanej z otwartymi konkursami ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka/ klubu  dziecięcego,  w tym analiza finansowa,  przygotowanie umów, prowadzenie sprawozdawczości, kontroli wydatkowania zadania, nadzór nad przebiegiem zadania,   
15)    kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i nauki oraz prowadzenie rejestru wypadków szkolnych;
16)    naliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz przyjmowanie rocznych rozliczeń otrzymanych dotacji;
17)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;
18)    współpraca z organami Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.;
19)    obsługa finansowo-księgowa gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych, w tym:
     a)    prowadzenie rachunkowości gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych,
     b)    obsługa kasowa i bankowa gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych oraz bieżące zarządzanie wolnymi środkami finansowymi,
     c)    prowadzenie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych wykonywanych w gminnych jednostkach oświatowo-wychowawczych,
     d)    monitorowanie budżetów jednostek oświaty prowadzonych przez Urząd i analiza ich realizacji,
     e)    sporządzanie sprawozdań finansowych obsługiwanych gminnych jednostek budżetowych,
     f)    prowadzenie spraw płacowych obsługiwanych gminnych jednostek budżetowych, w tym organizowanie wypłat wynagrodzeń,
     g)    prowadzenie obsługi finansowo–księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanych gminnych jednostek budżetowych i emerytów,
     h)    analiza i weryfikacja finansowa oraz sprawozdawczość dotacji przedszkolnej i podręcznikowej;
20) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg