Gmina Siechnice

banerek---kamera-na-żywo 2.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltanika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Komunalny (WK)
24 / 08 / 2016

 

Pracami wydziału zarządza:
kierownik Sylwester Graczyk, tel. 71 786 09 46, sgraczyk@umsiechnice.pl, pok. 208

 

Do zadań Wydziału Komunalnego należy:

1)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem, zlecaniem oraz nadzorem i rozliczaniem prac remontowych w obiektach kubaturowych należących do Gminy;

2)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem, zlecaniem oraz nadzorem i rozliczaniem prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i rozbudową placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz innych form małej architektury na terenach  należących do Gminy;

3)    gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym;

4)    prowadzenie spraw związanych z dzierżawą terenów gminnych, gospodarką lokalami użytkowymi oraz z umieszczaniem tablic reklamowych;

5)    prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów świetlicowych na terenie Gminy;

6)    prowadzenie spraw wynikających z działania Komisji Mieszkaniowej;

7)    realizacja wniosków jednostek pomocniczych dotyczących funduszu sołeckiego oraz inicjatyw gospodarczych (lokalnych);

8)    prowadzenie spraw związanych z działalnością eksploatacyjną i remontową infrastruktury drogowej oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń zrealizowanych zadań;

9)    opiniowanie, uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury
 w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych;

10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych;

11) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego oraz dotyczących umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym;

12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg i mostów;

13) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg;

14) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy;

15) opiniowanie wniosków o wydanie warunków wpięcia do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej;

16) opiniowanie i wydawanie warunków na odprowadzenie wód deszczowych;

17) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków;

18) sprawozdawczość związana z podziałem gminy na aglomeracje wodno-ściekowe;

19) przygotowanie realizacja i nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz remontami infrastruktury sieciowej w branży elektrycznej;

20) przygotowanie realizacja i nadzór nad prawidłową eksploatacją i remontami oświetlenia ulicznego;

21) sprawdzanie pod względem merytorycznym i rozliczanie faktur za energię elektryczną,

22) opiniowanie i współpraca z innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunalny;

23) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;

24) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych przez Wydział pod względem finansowym, kontrola wydatków budżetowych;

25) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;

26) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg