Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Komunalny (WK)
30 / 10 / 2019

 

Pracami wydziału zarządza:
kierownik Marta Parusel, tel. 71 786 09 35, pok. 208

zastępca kierownika Ewa Bojarczak, tel. 71 786 09 46, pok. 208

 

Do zadań Wydziału Komunalnego należy:
1)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem, zlecaniem oraz nadzorem i rozliczaniem prac remontowych w obiektach kubaturowych należących do Gminy;
2)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem, zlecaniem oraz nadzorem i rozliczaniem prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i rozbudową placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz innych form małej architektury na terenach  należących do Gminy;
3)    gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym;
4)    prowadzenie spraw związanych z dzierżawą terenów gminnych, gospodarką lokalami użytkowymi oraz z umieszczaniem tablic reklamowych;
5)    prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów świetlicowych na terenie Gminy;
6)    prowadzenie spraw wynikających z działania Komisji Mieszkaniowej;
7)    realizacja wniosków jednostek pomocniczych dotyczących funduszu sołeckiego oraz inicjatyw gospodarczych (lokalnych);
8)    prowadzenie spraw związanych z działalnością eksploatacyjną i remontową infrastruktury drogowej oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń zrealizowanych zadań;
9)    opiniowanie, uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury
 w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych;
10)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych;
11)    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego oraz dotyczących umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym;
12)    prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg i mostów;
13)    prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
14)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy;
15)    opiniowanie wniosków o wydanie warunków wpięcia do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej;
16)    opiniowanie i wydawanie warunków na odprowadzenie wód deszczowych;
17)    prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków;
18)    sprawozdawczość związana z podziałem gminy na aglomeracje wodno-ściekowe;
19)    przygotowanie realizacja i nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz remontami infrastruktury sieciowej w branży elektrycznej;
20)    przygotowanie realizacja i nadzór nad prawidłową eksploatacją i remontami oświetlenia ulicznego;
21)    sprawdzanie pod względem merytorycznym i rozliczanie faktur za energię elektryczną;
22)    opiniowanie i współpraca z innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunalny;
23)    zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;
24)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych przez Wydział pod względem finansowym, kontrola wydatków budżetowych;
25)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
26)    współpraca z organami Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.;
27)    planowanie zadań przewozowych dla międzygminnej komunikacji zbiorowej, w tym zamawianie usług przewozowych oraz kontroli ich jakości;
28)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym;
29)    ustalanie zasad korzystania z przystanków usytuowanych przy drogach gminnych;
30)    badanie i analiza popytu i podaży usług przewozowych;
31)    kształtowanie polityki cenowej na usługi przewozowe;
32)    opracowywanie planów rozwoju komunikacji zbiorowej oraz promocja komunikacji zbiorowej;
33)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadania kontroli dokumentów przewozowych osób lub bagażu środkami komunikacji zbiorowej międzygminnej, powierzonego Wydziałowi Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia;
34)    prowadzenie całości spraw w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania komunikacji zbiorowej;
35)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg