Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (WPN)
29 / 11 / 2018 Mariusz Różnowicz

 

Pracami wydziału WPN zarządza:
Kierownik Barbara Borkowska, tel.71/786 09 27, pok. 211

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości należy:

1)    prowadzenie procedur w zakresie wydawania decyzji podziałowych, rozgraniczeniowych, adiacenckich, związanych ze wzrostem lub spadkiem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości lub uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z tytułu scalenia i podziału nieruchomości;

2)    pozyskiwanie wszelkich dokumentów geodezyjnych, map, wypisów itp., regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz praw w księgach wieczystych;

3)    nadzorowanie i uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w zakresie odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz na podstawie decyzji podziałowych;

4)    prowadzenie numeracji adresowej nieruchomości, w tym współpraca ze stosownymi organami
w sprawach aktualizacji bazy systemu informacji przestrzennej (WebEwid, WroSiP);

5)    prowadzenie nazewnictwa ulic na terenie Gminy;

6)    zlecanie i koordynowanie prac geodezyjnych ujętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

7)    nadzorowanie i przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego;

8)     sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

9)     przygotowywanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

10) nadzór nad sporządzanymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

11) nadzór nad pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

12) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;

13) sporządzanie wniosków o komunalizację mienia;

14) prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;

15) przygotowywanie zaświadczeń w sprawie pierwokupu;

16) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na podstawie akt osiedleńczych oraz innych dokumentów;

17) przygotowywanie ogłoszeń o przetargach dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, prowadzenie przetargów;

18) prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa;

19) prowadzenie dokumentacji związanej z szacowaniem strat w rolnictwie wynikających z nagłych zjawisk atmosferycznych;

20) zwalczanie roślin niebezpiecznych;

21) nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy;

22) przeprowadzanie przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości;

23) współpraca z kancelariami notarialnymi;

24)  współdziałanie z komórkami Urzędu w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji
i remontów;

25)  udział w komisjach związanych z ustalaniem i szacowaniem strat powstałych w mieniu Gminy lub w gospodarstwach domowych z terenu Gminy wynikających z nagłych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych lub innych zdarzeń losowych;

26) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach realizowanych zadań;

27)  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Wydziału;

28)  współpraca ze spółkami komunalnymi Gminy w ramach realizowanych zadań;

29)  wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg