Gmina Siechnice

banerek---kamera-na-żywo 2.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltanika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Finansowo-Księgowy (WFK) i Biuro ds. Budżetu i Kontroli (BBK)
11 / 07 / 2016 Mariusz Różnowicz

 

Pracami zarządza:
Skarbnik Krystyna Chmurakchmura@umsiechnice.pl, pok. 111

 
Zastępca Skarbnik Agata Zawadziło - Drobnica, adrobnica@umsiechnice.pl , 71/786 09 16

 

 

Wydział Finansowo-Księgowy realizuje zadania w zakresie księgowości Urzędu; podatków i opłat lokalnych i księgowości podatkowej oraz obsługi finansowo-księgowej gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych.

 

Do zadań Wydziału Finansowo –Księgowego należy:

1)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów Urzędu;

2)    prowadzenie rachunkowości Urzędu i gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych;

3)    obsługa kasowa i bankowa Urzędu i gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych oraz bieżące zarządzanie wolnymi środkami finansowymi;

4)    prowadzenie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych wykonywanych w Urzędzie i gminnych jednostkach oświatowo-wychowawczych;

5)    wymiar podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;

6)    prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;

7)    prowadzenie kontroli podatkowej;

8)    prowadzenie rejestrów i ewidencji niezbędnych dla prawidłowej pracy Wydziału;

9)    sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;

10) prowadzenie postępowania upominawczego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego, służących uregulowaniu należności pieniężnych należnych Gminie;

11) rozpatrywanie wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, podatków i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urząd skarbowy oraz niepodatkowych należności budżetowych przypadających Gminie Siechnice;

12) udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w zakresie o którym mowa
w punktach 5 i 11;

13) prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

14) prowadzenie ewidencji i księgowości podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i  leśnego;

15) rozliczanie inkasentów oraz naliczanie prowizji z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych;

16) monitorowanie budżetów jednostek oświaty prowadzonych przez Urząd i analiza ich realizacji;

17) sporządzanie sprawozdań finansowych obsługiwanych gminnych jednostek budżetowych;

18) prowadzenie spraw płacowych obsługiwanych gminnych jednostek budżetowych, w tym organizowanie wypłat wynagrodzeń;

19) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanych gminnych jednostek budżetowych i emerytów;

20) prowadzenie obsługi placówek niepublicznych w zakresie wypłaty dotacji;

21) analiza i weryfikacja finansowa oraz sprawozdawczość dotacji przedszkolnej i podręcznikowej;

22) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;

23) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza Siechnic.

 

 

 

Biuro do spraw Budżetu i Kontrolirealizuje zadania w zakresie budżetu i podlega bezpośredniemu nadzorowi Skarbnika Gminy.

Do zadań Biura należy:

1)    koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem i opracowywaniem projektu budżetu Gminy  i wieloletniej prognozy finansowej oraz przygotowywanie projektów  ich zmian,

2)    informowanie o zmianach  planu budżetu dysponentów  środków;

3)    prowadzenie  analizy realizacji budżetu i nadzór nad jego realizacją oraz sporządzanie informacji opisowych z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;

4)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;

5)    prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy;

6)    przygotowanie układu wykonawczego budżetu Gminy;

7)    sporządzanie planu finansowego Urzędu;

8)    sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy;

9)    monitorowanie sytuacji finansowej Gminy ;

10) prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z budżetem i kontrasygnowanie umów;

11) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości realizacji budżetu,

12) ewidencja umów pod kątem zaangażowania prawnego;

13) wykonywanie obowiązków w zakresie realizacji przychodów i obsługi zadłużenia;

14) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg