Gmina Siechnice

banerek---kamera-na-żywo 2.jpg
logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltanika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Organizacyjno-Prawny, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego (WOP), Zespół ds. Obiegu Dokumentów (ZOD), Zespół ds. Kadr i Płac (ZKP)
05 / 07 / 2017 Mariusz Różnowicz

 

Pracami wydziału WOP zarządza:
Sekretarz Gminy Siechnice Barbara Kosterska 
tel. 71 786 09 01, bkosterska@umsiechnice.pl , pok.503

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego należy:

1)    zapewnienie obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,

2)    realizacja polityki bezpieczeństwa w Urzędzie, w szczególności zapewnienie ochrony danych osobowych;

3)    zapewnienie obsługi administracyjno-materiałowej Urzędu;

4)    prowadzenie ewidencji wyposażenia urzędu;

5)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;

6)    przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Urzędu;

7)    nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych;

8)    koordynacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz nadzór nad bieżącymi wydatkami jednostek;

9)    koordynacja realizacji przez Urząd zadań z zakresu przepisów o statystyce publicznej,

10) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

11) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

12) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

13) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

14) prowadzenie spraw z zakresu prawa o zgromadzeniach;

15) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej;

16) prowadzenie spraw z zakresu rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców;

17) realizacja zadań z zakresu wyborów powszechnych, referendów, spisów powszechnych oraz konsultacji na terenie Gminy;

18) zapewnienie nadzoru oraz prawidłowej współpracy Burmistrza z jednostkami organizacyjnymi Gminy, realizującymi zadania z zakresu oświaty i wychowania, opieki społecznej, ochrony zdrowia i kultury,
w ramach kontroli zarządczej;

19) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Gminy
w spółkach prawa handlowego;

20) prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;

21) współpraca z organami spółek;

22) prowadzenie zbioru dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi organów spółek z udziałem Gminy;

23) monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek prawa handlowego;

24) opiniowanie projektów przystępowania Gminy do spółek, tworzenia przez Gminę nowych spółek, łączenia, podziału lub przekształcenia spółek z udziałem Gminy;

25) planowanie kontroli prowadzonych w komórkach Urzędu;

26) realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego;

27) prowadzenie kontroli zgodnie z planem;

28) sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, przechowywanie dokumentacji;

29) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;

30) przygotowywanie projektów zbiorczych odpowiedzi do zewnętrznych organów kontroli w związku
z wykonywanymi przez nich zadaniami, na podstawie pisemnych projektów przygotowanych przez merytorycznie odpowiedzialne Komórki organizacyjne Urzędu;

31) prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie zgodnie z jej standardami;

32) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;

33) zapewnienie obsługi teleinformatycznej Urzędu

a)    zabezpieczenie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej przed skutkami awarii zasilania,

b)    zabezpieczenia i stosowanie bezpiecznych i trwałych elementów infrastruktury, wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,

c)    zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji,

d)    zabezpieczenia sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych  przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji),

e)    zabezpieczenia sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych;

34) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

 


 

Zespół ds. Obiegu Dokumentów oraz Zespół ds. Kadr i Płac podlega bezpośredniemu nadzorowi Sekretarza Gminy.

Do zadań Zespołu ds. Obiegu Dokumentów należy:

1)    obsługa kancelaryjna w zakresie:

a)    przyjmowania, wysyłania i rozdzielania korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

b)    prowadzenie ewidencji korespondencji,

2)    prowadzenie archiwum zakładowego:

a)    gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych tworzących zasób archiwalny,

b)    przekazywanie akt do archiwum państwowego oraz  brakowanie materiałów archiwalnych,

c)    prowadzenie biblioteki Urzędu;

3)    prowadzenie Sekretariatu Burmistrza oraz:

a)    prowadzenie rejestrów decyzji, zarządzeń, pism okólnych, upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza, wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz rejestru delegacji krajowych
i zagranicznych;

b)    realizacja zapotrzebowania na pieczątki i pieczęcie urzędowe oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;

4)    wdrażanie i szkolenia w zakresie stosowania programu e-puap;

5)    bieżące nadzorowanie funkcjonowania sprzętu IT oraz biurowego;

6)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności zespołu;

 

Do zadań Zespołu ds. Kadr i Płac należy:

1)    prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

2)    prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników;

3)    zabezpieczenie i prowadzenie ewidencji środków ochrony bezpośredniej;

4)    zapewnienie prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)    ewidencjonowanie szkoleń pracowników;

6)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności zespołu.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg