Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Organizacyjno-Prawny, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego (WOP), Zespół ds. Obiegu Dokumentów (ZOD), Zespół ds. Kadr i Płac (ZKP)
18 / 04 / 2018 Mariusz Różnowicz

 

Pracami wydziału WOP zarządza:
Sekretarz Gminy Siechnice Barbara Kosterska 
tel. 71 786 09 01, pok.503

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego należy:
1)    zapewnienie obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;
2)    realizacja polityki bezpieczeństwa w Urzędzie, w szczególności zapewnienie ochrony danych osobowych;
3)    zapewnienie obsługi administracyjno-materiałowej Urzędu;
4)    prowadzenie ewidencji wyposażenia urzędu;
5)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;
6)    przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Urzędu;
7)    nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych;
8)    koordynacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz nadzór nad bieżącymi wydatkami jednostek;
9)    koordynacja realizacji przez Urząd zadań z zakresu przepisów o statystyce publicznej;
10)    prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
11)    prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
12)    wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
13)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
14)    prowadzenie spraw z zakresu prawa o zgromadzeniach;
15)    prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
16)    prowadzenie spraw z zakresu rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców;
17)    realizacja zadań z zakresu wyborów powszechnych, referendów, spisów powszechnych oraz konsultacji na terenie Gminy;
18)    zapewnienie nadzoru oraz prawidłowej współpracy Burmistrza z jednostkami organizacyjnymi Gminy, realizującymi zadania z zakresu oświaty i wychowania, opieki społecznej, ochrony zdrowia i kultury,
w ramach kontroli zarządczej;
19)    wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków korporacyjnych i majątkowych Gminy w spółkach prawa handlowego z wyłączeniem spraw będących w kompetencji właściwych komórek organizacyjnych;
20)    prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;
21)    współpraca z organami spółek;
22)    opiniowanie projektów przystępowania Gminy do spółek, tworzenia przez Gminę nowych spółek, łączenia, podziału lub przekształcenia spółek z udziałem Gminy;
23)    planowanie kontroli prowadzonych w komórkach Urzędu;
24)    prowadzenie kontroli zgodnie z planem;
25)    sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, przechowywanie dokumentacji;
26)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;
27)    przygotowywanie projektów zbiorczych odpowiedzi do zewnętrznych organów kontroli w związku
z wykonywanymi przez nich zadaniami, na podstawie pisemnych projektów przygotowanych przez merytorycznie odpowiedzialne Komórki organizacyjne Urzędu;
28)    prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie zgodnie z jej standardami;
29)    zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;
30)    zapewnienie obsługi teleinformatycznej Urzędu:
a)    zabezpieczenie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej przed skutkami awarii zasilania,
b)    zabezpieczenia i stosowanie bezpiecznych i trwałych elementów infrastruktury, wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
c)    zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji,
d)    zabezpieczenia sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych  przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji),
e)    zabezpieczenia sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych,
f)    wdrażanie i szkolenia w zakresie stosowania programu e-puap,
g)    bieżące nadzorowanie funkcjonowania sprzętu IT oraz biurowego;
31)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg