Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Fundusze Zewnętrzne
09 / 08 / 2013 UM Siechnice

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach

                     

                                               


Kierownik: Grzegorz Salwa: pok. 103, tel. 71 786 09 42, e-mail: gsalwa@umsiechnice.pl
Główny Specjalista Katarzyna Mazur: pok. 104, tel. 71 786 09 56, e- mail: kmazur@umsiechnice.pl
Inspektor Katarzyna Fudali: pok. 104, tel. 71 786 09 52, e-mail: kfudali@umsiechnice.pl 
Podinspektor Małgorzata Karpa: pok. 104, tel. 71 786 09 49, e-mail: mkarpa@umsiechnice.pl

 

Jednostką odpowiedzialną za proces pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Siechnice jest Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych (BdsFZ).

Biuro działa na zasadzie wydzielonej komórki Urzędu Miejskiego na prawach odrębnego Wydziału, podlegający bezpośredniemu nadzorowi Burmistrza Siechnic.

BdsFZ jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Siechnicach właściwą dla kontaktów z Instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi ze szczególnym uwzględnieniem RPO WD, PROW, PO KL, PO IiŚ, PO IG oraz innych unijnych i krajowych programów dotacyjnych.

W jego zakresie kompetencji leży przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, kontakty z właściwymi Instytucjami Zarządzającymi, współudział we wdrażaniu projektów oraz przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej.

Gmina w okresie programowania 2007-2013 skutecznie pozyskała środki finansowe ze źródeł  ZPORR 2004-2006, SPO RZL 2004-2006, RPO WD 2007-2013, PROW 2007-2013, PO IG 2007-2013, PO IiŚ 2007-2013, PO KL 2007-2013, NPPDL w ramach edycji I i II, PFRON, szeregu programów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, WFOŚiGW, KSRG i innych.

Łącznie w latach 2007-2012 zostało opracowanych i złożonych ok. 102 wniosków o dofinansowanie projektów, dla których uzyskano decyzje: pozytywnie oceniono 93 projekty, podpisano 72 umowy o dofinansowanie, 9 projektów zostało odrzuconych. Cześć projektów została opracowana przez jednostki podległe Gminie Siechnice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkołę Podstawową w Siechnicach.

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych tylko raz zleciło kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu zewnętrznej firmie. Przedmiotem ewentualnych zleceń zewnętrznych związanych z przygotowaniem danego wniosku jest jedynie dokumentacja techniczno- projektowa ze Studium Wykonalności (w przypadku wymaganym).

Nigdy nie została zlecona usługa zewnętrzna związana z zarządzeniem/rozliczaniem projektu.

Zgodnie z poleceniem Burmistrza Siechnic Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych prowadzi bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Siechnice związane z pozyskiwaniem środków europejskich na założenie/rozwój działalności gospodarczej. W celu skorzystania z indywidualnych konsultacji uprzejmie prosimy o ustalenie terminu drogą mailową lub telefoniczną z Kierownikiem Biura.

 

 

Rys. 1. Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wraz z wynikami oceny

 

Łącznie w latach 2007-2013 Gmina Siechnice realizuje 71 projekty o ogólnej wartości:
60 080 618,52 zł

 

z tego na lata 2007-2010 przypada 54%,

a na lata 2011-2012 46% środków,

 

w tym dofinansowanie zewnętrzne:
30 387 344,51 zł


z tego na lata 2007-2010 przypada 52,7%,

a na lata 2011-2012 47,3% środków

 

 

Rys. 2: Ogólna wartość projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w latach 2007- 2012 w ujęciu procentowym oraz kwotowym w rozbiciu na poszczególne lata

 

 

Rys. 3: Ogólna wartość pozyskanego dofinansowania zewnętrznego w latach 2007- 2012 w ujęciu procentowym oraz kwotowym w rozbiciu na poszczególne lata

 

Większość realizowanych projektów jest projektami własnymi Gminy Siechnice, jednakże przy specyfice pewnej części naborów wniosków o dofinansowanie maksymalizując szanse na pozyskanie dotacji składane były wnioski partnerskie, w ramach których Gmina występowała jako Lider lub Partner danego projektu. Wzajemną relację wartości projektów własnych Gminy Siechnice i projektów realizowanych w partnerstwie  ukazuje poniższy rysunek:

 

 

Rys. nr 4: Udział wartości projektów własnych Gminy Siechnice i projektów realizowanych w partnerstwie w ujęciu procentowym

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Strony w dziale
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg