Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltaika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Pożyczka Rozwojowa – Dolny Śląsk
03 / 10 / 2017 Aleksandra Chlebosz 983

Warunki udzielania pożyczki

 

Dla kogo?

Pożyczka Rozwojowa na Dolnym Śląsku przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYZEK ROZWOJOWYCH:

 

-do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw

-od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

OKRES FINANSOWANIA:

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej do 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wpłaty jednostkowej kwoty, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie maksymalnie 6 miesięcy

 

 

OKRES WYDATKOWANIA:

-maksymalny termin na wpłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

-wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej musi zostać należycie udokumentowanie w terminie 90 dni od jej uruchomienia. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

 

Dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł

 

 

KOSZTY FINANSOWANIA:

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

-od 1,83 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw,

- od 2,83 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej0 oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

 

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

 

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA:

W ramach instrumentu finansowane będą:

-przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP)

-przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in z :

-wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,

-rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

-inwestycjami w sprzęt produkcyjny nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

 

Udział Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może  stanowić 100 % jego wartości.

 

 

OGRANICZENIA W FINASOWANIU:

-finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki,

-jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Rozwojowej maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę Rozwojową,

-finansowanie kapitału obrotowego (towary, surowce) do 40 % kwoty w przypadku Mikropożyczki oraz 30%  przypadku pożyczki od 00 00,00zł do 500 000,00 zł, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finasowanie.

 

 

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

-środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,

-refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,

-refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,

-dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,

-finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośredni z celem inwestycji

-finansowanie kształcenia, szklenia, szkolenia zawodowego pracowników,

-finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in);

-finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie kier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających,

 

 

FORMY ZABEZPIECZENIA Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

-poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

-przywłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,

-hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

-sądowy zestaw rejestrowy,

-blokada środków na rachunku bankowym,

-przelew wierzytelności,

-gwarancja bankowa,

-inne

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pożyczek w ramach „Pożyczki Rozwojowej (JEREMIE2) dostępne są na stronie internetowej:

www.dolny-slask.pl

https://www.facebook.com/DolnoslaskiRegionalnyFunduszPozyczkowy/

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg