Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W SIECHNICACH na rok 2020/21
14 / 05 / 2020 Maciej Skwara 998

Informujemy, iż Zarządzeniem Burmistrza nr 68/2020 z dniem 13 maja 2020 r. zostały określone terminy, zasady oraz kryteria wraz z liczbą punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Żłobka w Siechnicach.

 

Rekrutacja do żłobka będzie się odbywać od 15 do 26 czerwca 2020 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu „NABÓR”. W tym czasie rodzice starający się o przyjęcie dziecka mają czas na rejestrację wniosków w systemie.

 

Do żłobka będą przyjmowane dzieci, które spełniają trzy warunki:

  1. w dniu przyjęcia do żłobka ukończyły co najmniej 20 tygodni życia,
  2. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice, potwierdzone zameldowaniem stałym lub czasowym, 
  3. posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwskazania do szczepień zgodnie z Programem, na potwierdzenie czego rodzic lub opiekun prawny dziecka przedłożył kopię książeczki szczepień.

 

W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka, niż liczba miejsc w żłobku ustalono dodatkowe kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów:

 

L.p.

Kryteria

 

Wartość kryterium

w punktach

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Wielodzietność rodziny dziecka

200

Kopie aktów urodzenia dzieci lub kopia Karty Dużej Rodziny (oryginały do wglądu)

2

Niepełnosprawność dziecka

200

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

3

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje w systemie dziennym w wymiarze pełnego etatu lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne,  którzy/który nie przebywają/przebywa na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

160

- zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu

- zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów

- zaświadczenie wydane przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta)
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

- oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia

4

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje w systemie dziennym w wymiarze pełnego etatu lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

80

5

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice. 

160

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
a w przypadku rodzica będącego rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice.  

6

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny złożył zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice. 

80

7

Dziecko posiada rodzeństwo w Samorządowym Żłobku w Siechnicach

50

Kryterium potwierdza na wniosku dyrektor żłobka.

8

Dziecko, które znajdowało się na liście rezerwowej dzieci oczekujących na zwalniające się miejsce w rekrutacji na rok 2019/2020

30

Kryterium potwierdza na wniosku dyrektor żłobka.

 

W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby punktów, do żłobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej będą przyjmowane dzieci najwcześniej urodzone w danym roku kalendarzowym.

 

Poniżej szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na rok szkolny 2020/2021:

 

 

Terminy

 

Zadania

od 15.06.2020

do 26.06.2020

Wysłanie przez rodziców wniosków wraz z zeskanowanymi dokumentami za pomocą systemu Nabór.

od 26.06.2020

do 03.07.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

06.07.2020

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 06.07.2020
do 10.07.2020
w godz. od 9:00 do 15:00

Podpisywanie umów z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci na rok 2020/2021 w Samorządowym Żłobku w Siechnicach
z jednoczesnym podaniem informacji rodzicom przydziału dziecka do  poszczególnej grupy.

 

Z uwagi na zaostrzenia związane z pandemią koronawirusa, składanie wniosków wraz
z wymaganymi dokumentami odbędzie się tylko za pomocą systemu „Nabór”,
zgodnie
z instrukcją umieszczoną w zakładce „dokumenty” na stronie https://nabor.pcss.pl/siechnice/zlobek/

 

WAŻNE !!!

 

Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do żłobka oryginałów dokumentów w terminie wyznaczonym przez placówkę, który zostanie podany do wiadomości po całkowitym odwieszeniu reżimu sanitarnego w żłobku.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku:

  • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
  • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 68/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie terminów, zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na rok szkolny 2020/2021.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się